Czym zajmuje się Kancelaria BB Odszkodowania?

Misją i celem Kancelarii jest pomoc osobom poszkodowanym, które zostały pokrzywdzone wskutek wypadków. Są to wypadki komunikacyjne, również takie, w których poszkodowanymi są piesi, rowerzyści czy motocykliści, wypadki które zdarzyły się w związku z pracami w gospodarstwach rolnych, wypadki w szkołach, przedszkolach, na chodnikach i w wielu innych miejscach. Nasza firma może Państwu pomóc wszędzie tam, gdzie doznana została krzywda i gdzie zachodzą przesłanki do żądania odszkodowania. Co ważne, dzięki naszej profesjonalnej pomocy, uzyskają Państwo znacznie wyższe odszkodowanie niż przy współpracy z innymi tego typu firmami lub próbując uzyskać odszkodowanie na własną rękę.

Dlaczego powinienem zaufać właśnie BB Odszkodowania?

Wszystkie przypadki konsultujemy z prawnikami. Współpracują z nami wyłącznie profesjonalni prawnicy, tj. adwokaci i radcowie prawni, którzy posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. Dzięki temu każdy przypadek, nawet skomplikowany pod względem prawnym, jest oceniany przez wiarygodnych prawników, a nasz Klient uzyskuje kompetentne wyjaśnienia swojej sprawy, co pozwala mu na podjęcie świadomej decyzji co do zamierzonych kroków.

Skąd mam mieć pewność, że nie stracę, oddając sprawę w Wasze ręce?

Powierzając nam swój problem, nie mają Państwo możliwości ponieść straty, ponieważ wynagrodzenie za czas i pracę, które inwestujemy w każdą sprawę, pobierzemy tylko wówczas, gdy zostanie Państwu wypłacone odszkodowanie. A ponieważ Państwa sprawami zajmą się wyłącznie specjaliści — adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem, dużą wiedzą i gruntowną znajomością procedur sądowych — prawdopodobieństwo, że odniesiemy sukces, jest niemal stuprocentowe.

Wynagrodzenie BB Odszkodowania to wyłącznie prowizja od przyznanego świadczenia. Ile ona wynosi?

Prowizja wynosi od 20 do 25% uzyskanego dla Państwa świadczenia/odszkodowania i jest pobierana wyłącznie w przypadku uzyskania przez Państwa takiego świadczenia/odszkodowania. Prowizję każdorazowo ustalamy z klientem indywidualnie, po przeanalizowaniu sprawy.

Czy podpisujemy umowę, a jeśli tak, to kiedy?

Umowę podpisujemy po analizie przypadku. Zaczynamy od zbadania sprawy, po czym wydajemy opinię na temat szans uzyskania odszkodowania. Wówczas klient ma czas na podjęcie decyzji, czy chce podpisać z nami umowę, czy też nie. Analiza sprawy oraz pierwsza porada są bezpłatne.

Ile średnio trwa uzyskanie odszkodowania?

Jeżeli będą Państwo zadowoleni z wynegocjowanej przez nas od ubezpieczyciela czy sprawcy szkody kwoty odszkodowania, to uzyskanie takiego odszkodowania nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące od daty zgłoszenia roszczenia. Jednakże jeżeli uznają Państwo kwotę przyznaną przez ubezpieczyciela w procesie negocjacji za niewystarczającą lub gdy okoliczności sprawy będą tego wymagały, może okazać się konieczne wstąpienie na drogę sądową. W takim przypadku, w zależności od siedziby sądu, taka procedura może trwać od roku do nawet 2 — 3 lat.

Czy wstąpienie na drogę sądową zwiększa wysokość prowizji?

Nie, nawet w wypadku konieczności wstąpienia na drogę sądową nasza prowizja pozostaje taka sama — usługa jest  kompleksowa.

Piszecie, że w BB Odszkodowania wszystkimi sprawami zajmują się prawnicy. Czy to znaczy, że Wasza prowizja jest wyższa niż innych firm?

Poziom procentowy naszej prowizji nie jest wyższy niż w innych firmach zajmujących się uzyskiwaniem odszkodowań. Ponadto dzięki temu, że wszystkimi sprawami zajmują się prawnicy, uzyskają Państwo wyższą kwotę odszkodowania niż w przypadku współpracy z innymi firmami. Wynika to stąd, że każde nasze pismo jest przygotowywane w sposób profesjonalny, z dokładnym omówieniem stanu faktycznego i przywołaniem właściwych przepisów prawa, w tym z poglądami Sądu Najwyższego zaświadczającymi o słuszności naszego stanowiska. Każde takie pismo jest przygotowywane i podpisane przez adwokata lub radcę prawnego, co powoduje, że zakłady ubezpieczeń znacznie częściej są skłonne do dobrowolnych wypłat odszkodowań w wyższej niż zazwyczaj kwocie.

Jakimi rodzajami odszkodowań zajmuje się BB Odszkodowania?

W zasadzie wszystkimi, co do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. W pierwszej kolejności należy wymienić wszelkie szkody wynikłe wskutek wypadków komunikacyjnych, wypadków zaistniałych w gospodarstwach rolnych, wypadków pieszych na chodnikach czy innych ciągach komunikacyjnych, wypadków w pracy, w szkołach, przedszkolach i innych, za których zaistnienie nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie poszkodowany. Znaczny obszar naszej działalności to także szkody kierowane wobec ubezpieczycieli zobowiązanych do wypłaty odszkodowań w oparciu o umowy ubezpieczenia zawarte z poszkodowanymi lub ich bliskimi. Spektrum tych ostatnich szkód jest bardzo rozległe, bo zawiera szkody powstałe wskutek pożarów, podtopień, powodzi, kradzieży i wszystkich innych, które są objęte zawartymi umowami ubezpieczenia. Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy należne jest Wam odszkodowanie, to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, a my udzielimy Państwu informacji, co można w danej sprawie zrobić.

Czy mam szansę uzyskać odszkodowanie, jeśli sprawca nie przyznaje się do winy?

Tak, bowiem często — a dotyczy to np. zdarzeń opisanych treścią art.436 §1 kodeksu cywilnego, tj. wypadków komunikacyjnych — odpowiedzialność takiego sprawcy opiera się na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie trzeba udowadniać winy, aby zaistniała odpowiedzialność sprawcy, a tym samym ubezpieczyciela. Ponadto winę sprawcy można także ustalić w toku postępowania zarówno przed zakładem ubezpieczeń, jak i sądem.

Czy mam szansę uzyskać odszkodowanie, jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Tak, bowiem w przypadku niezidentyfikowania sprawcy odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nie mam żadnych widocznych obrażeń ciała. Czy mimo to mogę uzyskać odszkodowanie?

Zapewne tak, gdyż zawsze prawo do odszkodowania wiąże się z wystąpieniem u poszkodowanego uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Taki rozstrój zaś może ujawnić się znacznie później niż w dniu zaistnienia wypadku. Ponadto rozstrój zdrowia to także rozstrój zdrowia psychicznego w postaci np. lęków lub depresji spowodowanej wypadkiem.

Sprawca nie miał wykupionej polisy OC. Czy mam szansę uzyskać odszkodowanie?

Tak, w takim przypadku odpowiedzialność ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy BB Odszkodowania pomoże mi w zdobyciu dokumentów potrzebnych do uzyskania odszkodowania?

Tak, to przyjęta przez nas praktyka. Jedyne, czego będziemy potrzebowali, to udzielenie nam przez poszkodowanego pełnomocnictwa.

Wypadek miałem kilka lat temu. Czy ciągle mam szansę uzyskać odszkodowanie?

Tak. W pewnych przypadkach jest możliwe uzyskanie odszkodowań z tytułu wypadków, do których doszło nawet 20 lat temu.

Moje leczenie wciąż trwa. Czy już teraz mogę starać się o odszkodowanie, czy muszę poczekać do końca leczenia?

Można starać się o odszkodowanie mimo kontynuowania leczenia. Wypłata części odszkodowania nie pozbawia poszkodowanego prawa do dalszego odszkodowania.

Miałem wypadek za granicą. Czy BB Odszkodowania mogą mi pomóc również w tej sytuacji?

Oczywiście, tyle że w zależności od kraju, w którym doszło do wypadku, czas uzyskania odszkodowania będzie różny.

Sąd orzekł, że jestem współwinny wypadku. Czy mimo to mogę się ubiegać o odszkodowanie?

Tak. Trzeba jednak pamiętać, że sąd czy ubezpieczyciel może zastosować tzw. przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, czego konsekwencją będzie obniżenie odszkodowania, proporcjonalne do stopnia przyczynienia się, o czym stanowi art. 362 kodeksu cywilnego.

W trakcie wypadku zniszczeniu uległ nie tylko samochód, ale również sprzęt elektroniczny, który znajdował się w bagażniku. Czy mogę liczyć na odszkodowanie również za sprzęt?

Tak, bowiem sprawca wypadku lub jego ubezpieczyciel obowiązani są do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych wypadkiem.

Zostałem poszkodowany w wypadku, za które winę ponosi moje dziecko. Co w tej sytuacji?

Jest szansa na uzyskanie odszkodowania, ale zależy to od okoliczności wypadku, w tym wieku dziecka, obowiązku sprawowania pieczy nad dzieckiem przez rodzica czy inną osobę, charakteru wypadku i innych okoliczności. Co do zasady, takie odszkodowanie nie jest wykluczone.

Uzyskałem już odszkodowanie, ale po konsultacji ze znajomymi doszedłem do wniosku, że zostało ono znacznie zaniżone. Czy mogę starać się o wyższe odszkodowanie?

Tak, ale tylko w przypadku, gdy to odszkodowanie nie zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym czy ugodą sądową albo ugodą zawartą ze sprawcą bądź ubezpieczycielem. W tym ostatnim przypadku możliwe jest jednakże wzruszenie takiej ugody, o ile zawarto ją z pokrzywdzeniem poszkodowanego.

Mój samochód uległ zniszczeniu po wypadku z winy pieszego. Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie, mimo że pieszy nie ma przecież ubezpieczenia OC?

Tak, ale tylko od sprawcy szkody albo też od ubezpieczyciela, o ile taki pieszy zawarł z ubezpieczycielem dobrowolną umowę ubezpieczenia z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej i taka umowa nie zawiera wyłączeń obejmujących takie uszkodzenia.

Czy muszę przyjechać do Warszawy aby BB Odszkodowania zajęło się moją sprawą?

Nie jest to konieczne, bowiem możemy przekazywać sobie informacje drogą mailową, telefoniczną albo pocztową. Osobisty kontakt będzie jednak zapewne konieczny w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Moje dziecko miało wypadek w szkole. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak, oczywiście, choć zależy to od okoliczności wypadku. Jeśli zostanie wykazany brak opieki / nadzoru nad dzieckiem, uzyskanie odszkodowania jest niemal pewne.