Jeżeli:

  • mają Państwo problem z wypłatą przez zakład ubezpieczeń odszkodowania czy świadczenia
  • zawarli Państwo umowę ubezpieczenia chroniącą Państwa mienie od zdarzeń losowych, kradzieży lub innych zdarzeń, po czym odmówiono Państwu wypłaty odszkodowania lub wypłacono tylko jego część,
  • osoba trzecia posiadająca polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wyrządziła szkodę w Państwa majątku, a zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty należnego odszkodowania

zapraszamy do nas. BB Odszkodowania oraz współpracujący z nią od lat prawnicy Kancelarii Butrym i Partnerzy znajdą sposób, by otrzymali Państwo odszkodowanie, które prawnie Państwu się należy.

BB Odszkodowania dla firm, które poniosły straty podczas transportu mienia na terenie kraju i zagranicy

Firmy, które w ramach wykonywanej działalności wysyłają i sprowadzają różnego rodzaju towary, korzystając z transportu drogowego, krajowego i międzynarodowego, ponoszą niekiedy straty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia, utraty bądź kradzieży przewożonych towarów. Mimo, że towar został ubezpieczony, zdarza się, że uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń nie jest łatwe, niezależnie od tego, czy, przewożąc towary, korzystają z własnego transportu, czy z usług zawodowych przewoźników na podstawie zawartych z nimi umów przewozu. Przy takich przewozach szkody mogą powstać wskutek wypadku środka transportowego, pożaru i innych zdarzeń losowych.

BB Odszkodowania dla firm, które chcą uzyskać odszkodowania od przewoźników zawodowo zajmujących się przewozem ładunków w ruchu krajowym i międzynarodowym

Gdy Państwa firma powierza transport towaru przewoźnikowi zawodowo zajmującemu się przewozem ładunków, trzeba pamiętać o tym, że w drodze może dojść do wypadku, stłuczki, kradzieży towaru itp. Wskutek tego przewożony towar może ulec uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu. Jeżeli przewoźnik jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wówczas wypłata odszkodowania leży po stronie zakładu ubezpieczeń, z którym przewoźnik zawarł umowę ubezpieczenia. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia Państwu wypłaty takiego odszkodowania lub wypłaca je w zaniżonej wysokości, pomożemy odzyskać pełną należną Państwu kwotę.

BB Odszkodowania dla firm, które poniosły szkody powstałe w mieniu, za które odpowiedzialność ponoszą firmy objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC)

Jeśli wyrządzono szkodę w Państwa mieniu (zniszczenie, uszkodzenie, utrata) i za tak powstałą szkodę odpowiada firma objęta ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej na podstawie zawartej przez nią z zakładem ubezpieczeń umowy ubezpieczenia, to taką szkodę powinien naprawić zakład ubezpieczeń, wypłacając Państwu należne odszkodowanie. Odszkodowanie należy się zarówno wtedy, gdy z firmą, która wyrządziła Państwu szkodę, mieli Państwo zawartą umowę na wykonanie określonych prac i szkoda powstała wskutek nienależytego wykonania takiej umowy, jak również gdy takiej umowy nie było, a szkoda powstała wskutek dopuszczenia się czynu niedozwolonego. Firma odpowiada za swoich pracowników, współpracowników czy inne firmy, którym zleca wykonanie pewnych czynności. Gdy zaś odpowiada firma — to odpowiada także zakład ubezpieczeń, który powinien wypłacić Państwu odszkodowanie za taką szkodę.

BB Odszkodowania dla firm, które poniosły szkody powstałe w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia

Jeśli doszło do zdarzenia, które spowodowało szkody w Państwa mieniu (zniszczenie, uszkodzenie, utrata mienia), to w przypadku, gdy zawarli Państwo z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia chroniącą to mienie, zakład ubezpieczeń winien wypłacić  odszkodowanie. Ochroną ubezpieczeniową najczęściej obejmowane są budynki, budowle, maszyny, urządzenia, samochody, towary handlowe. Zdarzenia, które mogły spowodować szkody w Państwa mieniu to np. pożar, powódź, zalanie, inne zdarzenia losowe oraz kradzież. Jeżeli doszło do takich zdarzeń, jak również jeśli zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania albo wypłacił je  w zaniżonej wysokości — pomożemy Państwu uzyskać pełną kwotę odszkodowania.