Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czym de facto jest nieszczęśliwy wypadek i jakie są jego immanentne cechy, stanowi kwestię kluczową, z punktu widzenia rozpatrywania odpowiedzialności ubezpieczyciela, w ubezpieczeniach wypadkowych.

Niestety w polskich regulacjach prawnych, dotyczących działalności ubezpieczeniowej i stosunku ubezpieczenia, próżno szukać definicji nieszczęśliwego wypadku. Definicje takie możemy jednakże znaleźć praktycznie we wszystkich ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW. Pomimo że pomiędzy, stworzonymi przez ubezpieczycieli, na potrzeby konkretnych produktów, definicjami nieszczęśliwego wypadku występują różnice, to możemy wskazać podstawowe cechy wspólne, które łączą te definicje. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi tychże podstawowych cech, z uwzględnieniem zapatrywań jurysprudencji i orzecznictwa sądów powszechnych.

Tak jak zostało to wskazane wcześniej, między poszczególnymi definicjami stosowanymi przez ubezpieczycieli występują różnice, jednakże praktycznie każda ze stosowanych definicji posługuje się trzema elementami o charakterze podstawowym: nagłością zdarzenia, w wyniku którego ubezpieczony doznał szkody osobowej; zewnętrzną przyczyną tego zdarzenia oraz wystąpieniem zdarzenia wbrew woli ubezpieczonego.

Pierwszą z cech, jaką jest nagłość zdarzenia, którą należy przede wszystkim interpretować literalnie – zdarzenia nagłe to takie, których ubezpieczony się nie spodziewał i które były dla ubezpieczonego zaskakujące albo niezwykłe. Przy omawianiu elementu nagłości należy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie to dotyczy zdarzenia ubezpieczeniowego, powodującego zaistnienie u ubezpieczonego szkody osobowej, polegającej na uszkodzeniu ciała. Oznacza to, że moment wystąpienia symptomów medycznych danego zdarzenia nie ma znaczenia, o ile nie ulega wątpliwości, że rozstrój zdrowia wywołany został poprzez urzeczywistnienie się wypadku ubezpieczeniowego. Ponadto warto zaznaczyć, że czasami zdarza się tak, że szkodliwe skutki nagłego zdarzenia losowego ujawniają się stopniowo, wraz z upływem czasu. W konsekwencji powyższego, wielu ubezpieczycieli uznaje, że wypadkiem ubezpieczeniowym będzie również doznanie przez ubezpieczonego szkody osobowej w terminie 90 lub 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku, jeżeli szkoda taka powstała w związku z wypadkiem.

 

(…) czytaj cały artykuł na www.gu.com.pl/…

mec. Wiesław Butrym
wieslaw.butrym@butrymipartnerzy.pl