To wszystkie zdarzenia, które spowodowały szkody w Państwa mieniu (zniszczenie, uszkodzenie, utrata,), w przypadku, gdy zawarliście Państwo z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczenia chroniąc Państwa mienie, na podstawie której zakład ubezpieczeń winien wypłacić Państwu odszkodowanie w przypadkach: zniszczenia, uszkodzenia czy utraty tak ubezpieczonego mienia. Ochroną ubezpieczeniową najczęściej objęte będą budynki, budowle, maszyny, urządzenia, samochody, towary handlowe, a zdarzeniami powodującymi szkody w Państwa mieniu: pożar, powódź, zalanie, kradzież i inne zdarzenia losowe. W takich sytuacjach i odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania albo wypłaty w zaniżonej wysokości – pomożemy Państwu uzyskać pełne odszkodowanie