Jeżeli uszkodzeniu, zniszczeniu uległ budynek, mieszkanie, samochód czy inne mienie wskutek pożaru, zalania, katastrofy budowlane, huraganu, wypadku komunikacyjnego, czy nastąpiła utrata mienia z powodu kradzieży uzyskamy odszkodowanie za takie uszkodzenia, zniszczenia czy utratę. Odpowiedzialność majątkową za takie szkody ponosić będzie sprawca szkody, zakład ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia obejmującej ochroną takie mienie czy też zakład ubezpieczeń udzielający sprawcy szkody ochrony z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej. W każdym przypadku profesjonalnie zajmiemy się sprawą dochodząc także utraconych korzyści będących następstwem wystąpienia szkody.

W przypadku, gdy szkoda będzie naprawiana na podstawie postanowień zawartej przez poszkodowanego umowy ubezpieczenia, dokładnie przeanalizujemy warunki takiej umowy wraz z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a we wszystkich sprawach pomożemy w zgromadzeniu koniecznej do likwidacji szkody dokumentacji, ocenimy rzeczywisty rozmiar szkody, zweryfikujemy wysokość przyznanego przez zakład ubezpieczeń odszkodowania.