Jeżeli ulegliście Państwo wypadkowi przy pracy lub wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, w podróży służbowej – będąc pracownikiem, wykonując pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług i wskutek takiego wypadku doznaliście Państwo rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała to przysługuje Państwu oprócz świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie od Państwa pracodawcy.

Jeżeli w takim wypadku śmierć poniosła bliska Państwu osoba to również możecie Państwo żądać odszkodowania od pracodawcy zmarłego.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące odszkodowania za wypadek przy pracy. Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy należy się wam odszkodowanie, skontaktujcie się z nami a my nie pobierając żadnych opłat udzielimy Państwu profesjonalnej opinii prawnej dotyczącej Państwa sprawy

1. Kto i kiedy może dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy ?

Za wypadek przy pracy odszkodowania może dochodzić:

  • Zatrudniony na umowę o pracę
  • Osoba świadcząca pracę/czynności bez względu na rodzaj zawartej umowy
  • Bliscy osoby która poniosła śmierć w wyniku wypadku przy pracy.

O wypadku przy pracy możemy mówić gdy:

  • Miał miejsce w pracy i był związany z pracą.
  • Miał miejsce w drodze pracy lub w drodze z pracy.
  • Wydarzył się podczas podróży służbowej
  • Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w wypadkach przy pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia. Pracodawca jednak poniesie taką odpowiedzialność, gdy za zdarzenie wywołujące ten wypadek odpowiedzialność ponosi pracodawca i istnieje związek pomiędzy tym zdarzeniem a powstałą szkodę. Inaczej, pracodawca musi ponosić winę za zaistnienie wypadku przy pracy. Trzeba pamiętać, że w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, w pierwszej kolejności pracownik, a w przypadku jego śmierci najbliższa rodzina otrzyma świadczenia określone w ustawie z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa wypadkowa). Dopiero po otrzymaniu tych świadczeń będzie mógł wystąpić do pracodawcy z żądaniem wypłacenia świadczeń uzupełniających, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.  Poszkodowanemu w oparciu o te przepisy przysługują w związku z powyższymi szkodami następujące roszczenia:

– zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które to zadośćuczynienie ma złagodzić poszkodowanemu cierpienia fizyczne i psychiczne,

– renta, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,

– zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, takich jak np. związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieki nad poszkodowanym, przygotowania do nowego zawodu, przystosowania lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje do jego aktualnych potrzeb, naprawą lub odkupieniem utraconej/uszkodzonej rzeczy, zwrot kosztów pojazdu zastępczego,

W przypadku, gdy poszkodowany poniesie wskutek wypadku śmierć najbliżsi członkowie rodziny mogą żądać od zakładu ubezpieczeń:

–  zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przez najbliższych członków rodziny zmarłego krzywdę, które to zadośćuczynienie ma złagodzić im cierpienia fizyczne i psychiczne po śmierci poszkodowanego,

– odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego,

– renty mającej na celu uzupełnienie dochodów członków najbliższej rodziny zmarłego, jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny

– zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego,

Tych roszczeń poszkodowany lub jego najbliższa rodzina może dochodzić w postępowaniu sądowym. Sąd zasądzając odszkodowanie uwzględni kwoty wypłacone na podstawie ustawy wypadkowej.

2. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy ?

Ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadków w  pracy wynosi 3 lata i liczony jest od daty od której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Oznacza to, że np. w sytuacji w której poszkodowany dowie się o uszkodzeniu kręgosłupa dopiero po 2 latach od daty wypadku, to termin przedawnienia liczony będzie od dnia w którym się dowiedział a nie od dnia wypadku. Jednakże jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa to wspomniany termin wynosi lat 20 i rozpoczyna się od dnia popełnienia przestępstwa. Najczęściej występującym  przykładem takiej sytuacji w przypadku wypadków w pracy są zdarzenia w wyniku których poszkodowany doznał rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni lub zmarł wskutek wypadku. Przedstawione tu informacje mają charakter skrótowy, zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń napisanego przez pracującego dla nas prawnika do prasy fachowej

3. Jeżeli dostałem już odszkodowanie ale było ona za niskie to czy mogę dochodzić dodatkowego odszkodowania ?

Istnieje taka możliwość chociaż w każdym przypadku sprawa potrzebuje indywidualnej oceny pod tym kontem. W swoim dorobku możemy pochwalić się sprawami w których podważaliśmy przed sądem zawartą przez poszkodowanego ugodę i doprowadziliśmy do wypłaty kolejnego wielokrotnie wyższego odszkodowania na podstawie wyroku sądu. (Zapraszamy do zapoznania się z referencjami). Jeżeli natomiast takie odszkodowanie zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym, to w zasadzie nie można już ponownie dochodzić wyższego odszkodowania w kolejnym postepowaniu sądowym.