Wypadki w szkole to wypadki których doznały Państwa dzieci podczas gdy szkoła ponosiła odpowiedzialność za zapewnienie im bezpieczeństwa.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące odszkodowania za wypadek w szkole. Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy należy się wam odszkodowanie, skontaktujcie się z nami a my nie pobierając żadnych opłat udzielimy Państwu profesjonalnej opinii prawnej dotyczącej Państwa sprawy.

  • Kiedy możemy mówić o wypadku w szkole

Wypadek w szkole to wypadek, któremu uległ uczeń na terenie szkoły, w trakcie wycieczki szkolnej, czy wyjazdu szkolnego tzw. zielonej szkoły, lub też innych zajęć organizowanych przez szkołę. Zasadniczo wypadkiem takim jest każdy wypadek które miał miejsce kiedy uczeń znajdował się pod opieką szkoły.

  • Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym i rodzicom poszkodowanych, i kto jest odpowiedzialny za wypadki w szkole.

Za skutki wypadków w szkole (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy śmierć ucznia, czy zniszczenie mienia) odpowiedzialność ponosi organ prowadzący szkołę. Wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia  lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty. Organem prowadzącym są te podmioty, które są uprawnione do założenia i prowadzenia szkoły i takimi organami w stosunku do szkół publicznych są jednostki samorządu terytorialnego. Organy te odpowiadają za szkody powstałe wskutek zaniedbań nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych szkoły. W przypadku zaistnienia takich szkód poszkodowanemu przysługują świadczenia uregulowane w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia takie wypłaca ZUS, który dokonuje oceny okoliczności i przyczyn wypadku i ustala rodzaj i wysokość świadczenia.

Trzeba też pamiętać, że uczniowie bardzo często na podstawie zawartych umów ubezpieczenia są objęci ochrona ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które to wypadki powodują u uczniów uszczerbki na zdrowiu lub ich śmierć i wtedy zakład ubezpieczeń wypłaca także świadczenia z tytułu takiego wypadku. Wtedy podstawowymi świadczeniami wypłacanym z tytułu śmierci jest kwota sumy ubezpieczenia, a w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu określony % sumy ubezpieczenia. Jednakże z zasady wysokość sumy ubezpieczenia w takich umowach jest niewysoka, stąd i wysokość świadczenia wypłaca przez zakład ubezpieczeń nie jest satysfakcjonująca.

W przypadku, gdy świadczenia wypłacone przez ZUS i  zakład ubezpieczeń z tytułu zwartej umowy ubezpieczenia NNW nie naprawia w całości doznanej przez ucznia szkody, co występuje bardzo często, można dochodzić dalszych roszczeń odszkodowawczych w drodze postępowania sądowego. Ale zawsze trzeba pamiętać, że taka odpowiedzialność organu prowadzącego szkołę zaistnieje w przypadku, gdy szkoła (nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracyjni) dopuszczą się zaniedbań polegających na braku nadzoru nad uczniami czy niezapewnienia im należytej opieki. Są to zasadniczo skomplikowane sprawy, stąd wymagają znajomości przepisów regulujących funkcjonowanie szkół, jak też przepisów prawa cywilnego traktujących o czynach niedozwolonych. Wymagają więc prowadzenia przez kompetentnych i doświadczonych prawników, co możemy Państwu zapewnić.

Poszkodowanemu występującemu do sądu, przysługują w związku z powyższymi szkodami następujące roszczenia do organu prowadzącego szkołę:

– zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które to zadośćuczynienie ma złagodzić poszkodowanemu cierpienia fizyczne i psychiczne,

– renta, gdy zwiększyły się potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,

– zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, takich jak np. związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieki nad poszkodowanym, przystosowania lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje do jego aktualnych potrzeb, naprawą lub odkupieniem utraconej/uszkodzonej rzeczy, zwrot kosztów pojazdu zastępczego,

W przypadku, gdy poszkodowany poniesie wskutek wypadku śmierć najbliżsi członkowie rodziny mogą żądać od organu prowadzącego szkołę :

–  zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przez najbliższych członków rodziny zmarłego krzywdę, które to zadośćuczynienie ma złagodzić im cierpienia fizyczne i psychiczne po śmierci poszkodowanego,

– zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego,

  • Jak przedawniają się roszczenia z tytułu wypadku w szkole

Ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadków w  szkole wynosi 3 lata i liczony jest od daty od której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Oznacza to, że np. w sytuacji w której poszkodowany dowie się o uszkodzeniu ręki dopiero po 2 latach od daty wypadku, to termin przedawnienia liczony będzie od dnia w którym się dowiedział a nie od dnia wypadku. Jednakże jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa to wspomniany termin wynosi lat 20 i rozpoczyna się od dnia popełnienia przestępstwa. Najczęściej występującym  przykładem takiej sytuacji w przypadku wypadków w szkole są zdarzenia w wyniku których poszkodowany doznał rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni. Przedstawione tu informacje mają charakter skrótowy, zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń napisanego przez pracującego dla nas prawnika do prasy fachowej

  • Jeżeli dostałem już odszkodowanie ale było ona za niskie to czy mogę dochodzić dodatkowego odszkodowania ?

Istnieje taka możliwość chociaż w każdym przypadku sprawa potrzebuje indywidualnej oceny pod tym kontem. W swoim dorobku możemy pochwalić się sprawami w których podważaliśmy przed sądem zawartą przez poszkodowanego ugodę i doprowadziliśmy do wypłaty kolejnego wielokrotnie wyższego odszkodowania na podstawie wyroku sądu. (Zapraszamy do działu Referencje.) Jeżeli natomiast takie odszkodowanie zostało zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym, to w zasadzie nie można już ponownie dochodzić wyższego odszkodowania w kolejnym postepowaniu sądowym. Trzeba także zwrócić uwagę, że odszkodowanie przyznane przez ZUS będzie zmniejszało kwotę odszkodowania zasądzoną przez sąd.