1. W wyniku wypadku za który odpowiedzialność ponosi osoba trzecia

Jeżeli w wyniku wypadku straciliście Państwo osobę bliską to przysługuje Państwu szereg roszczeń odszkodowawczych. Wedle prawa polskiego za osobę najbliższą można uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuki a także osoby będące w nieformalnym związku ze zmarłym. To właśnie tym osobom przysługują roszczenia odszkodowawcze względem zakładu ubezpieczeń lub sprawcy. Do roszeń przysłuchującym bliskim zmarłego należą generalnie roszczenia wynikające z

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny (małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
  • Koszty leczenia i pogrzebu należne osobie/om która je poniosła
  • Renta dla osoby/ób ustawowo uprawnionej do alimentów (małżonek, dzieci i czasem rodzice)
  • Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (małżonek, dzieci)
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny (małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo)

Należy też zaznaczyć, że zakres jak i wysokość roszczeń kierowanych do ubezpieczyciela zależy od indywidualnej sytuacji bliskich zmarłego a także okoliczności samego wypadku i jego następstw. Dlatego też ważne jest aby roszczenia kierowane były przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

Proces dochodzenia odszkodowania jest zależny także od rodzaju wypadku, gdyż będzie on przebiegał inaczej dla wypadków komunikacyjnych, wypadów przy pracy czy innych nieszczęśliwych zdarzeń. Sprawy tego typu nierzadko kończą się postępowaniem przed sądami powszechnymi.

Korzystając z naszych usług macie Państwo gwarancję prowadzenia sprawy na wszystkich etapach przez doświadczonego prawnika w ramach jednej umówionej indywidualnie prowizji ( dotyczy to także postępowania przed sądami powszechnymi)

 

2. Śmierć objęta ubezpieczeniem dobrowolnym

Jeżeli za śmierć Państwa bliskiej osoby nie odpowiada osoba 3 ale zmarły objęty był dobrowolnym ubezpieczeniem na życie a Państwo jesteście z tytułu takiej umowy osobami uposażonymi to przysługują Państwu roszczenia względem zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty świadczenia w takich przypadkach powołując się na nieadekwatne postanowienia Ogólnych Warunków umowy ubezpieczenia liczą przy tym że osoby uprawnione do świadczenia nie będą dochodzić swoich praw. Jeżeli skorzystacie Państwo z usług naszej firmy, gwarantuje że zapewnimy Państwu dostęp do prawników wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych ubezpieczeń na życie, którzy pomogą Państwu uzyskać należne świadczenia w pełnej wysokości.

Więcej o roszczeniach z ubezpieczeń na życie dowiecie się Państwo tutaj