Jeżeli doznaliście Państwo rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała albo utraty, zniszczenia czy uszkodzenia mienia w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez rolnika – to przysługuje Państwu odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego rolnika prowadzącego takie gospodarstwo.

W przypadku śmierci osoby Państwu bliskiej przysługuje prawo żądania zadośćuczynienia pieniężnego, renty i odszkodowania za pogorszenie  sytuacji życiowej. Pamiętaj – takie odszkodowania zawsze wypłaca zakład ubezpieczeń ubezpieczający rolnika.

Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym. Jeżeli mają Państwo wątpliwości czy należy się Wam odszkodowanie, skontaktujcie się z nami a my nie pobierając żadnych opłat udzielimy Państwu profesjonalnej opinii prawnej dotyczącej Państwa sprawy.

 1. W jakich sytuacjach zakład ubezpieczeń odpowiada za wypadek w gospodarstwie rolnym i kiedy możemy o tym mówić?

Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika i każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. To powoduje, że zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik prowadzący gospodarstwo, jak i gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też osoba pracująca w gospodarstwie. Za osobę pracująca w gospodarstwie uznaje się osobę w nim zamieszkującą, jak też osobę pomagającą w pracach w gospodarstwie np. w ramach pomocy sąsiedzkiej. Jeżeli któraś z wymienionych powyżej osób wykonując czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa wyrządzi szkodę osobie trzeciej (np. sąsiadowi, turyście, kierowcy przejeżdżającego samochodu), zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie. To odszkodowanie to zadośćuczynienie za doznany rozstrój zdrowia/uszkodzenie ciała poszkodowanego, zwróci koszty leczenia i rehabilitacji, jak też wypłaci odszkodowanie za zniszczone/uszkodzone mienie ( np. za uszkodzony samochód, zniszczoną odzież, uszkodzony sprzęt).

Zakład ubezpieczeń wypłaci też odszkodowanie, gdy przy wykonywaniu prac związanych z posiadaniem gospodarstwa szkodę poniesie osoba pracująca w tym gospodarstwie, czy też sam rolnik prowadzący gospodarstwo, ale pod warunkiem że taka szkoda będzie skutkiem zawinionego zachowania rolnika czy osoby pracującej w gospodarstwie.

Trzeba pamiętać, że zakład ubezpieczeń poniesie odpowiedzialność (wypłaci odszkodowanie) po spełnieniu następujących warunków:

 • Gdy rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody. A będą zobowiązani tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zajście zdarzenia, z którego wynikła szkoda. Wina ta może wynikać z działania (np. najechanie traktorem na osobę poszkodowaną), jak i zaniechania(nieprzykrycie wykopu w gospodarstwie, do którego wpadł poszkodowany)
 • Jeżeli pomiędzy działaniem/zaniechaniem rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie a powstała szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, czyli jeżeli powstanie szkody jest normalnym następstwem działania zaniechania powyższych osób,
 • Jeżeli działanie/ zaniechanie rolnika lub osoby pracującej w jego gospodarstwie miało bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego, czyli czynności wykonywane przez te osoby były pracami związanymi z posiadaniem gospodarstwa,

Warto pamiętać, że górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za wypadki w gospodarstwie rolnym wynosi obecnie 5 mln euro w przypadku szkody na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód w mieniu.

2. Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym?

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy rolnik czy osoba pracująca w gospodarstwie wyrządzą szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Poszkodowanemu przysługują w związku z powyższymi szkodami następujące roszczenia:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które to zadośćuczynienie ma złagodzić poszkodowanemu cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • renta, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, takich jak np. związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieki nad poszkodowanym, przygotowania do nowego zawodu, przystosowania lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje do jego aktualnych potrzeb, naprawą lub odkupieniem utraconej/uszkodzonej rzeczy, zwrot kosztów pojazdu zastępczego,

W przypadku, gdy poszkodowany poniesie wskutek wypadku śmierć najbliżsi członkowie rodziny mogą żądać od zakładu ubezpieczeń:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną przez najbliższych członków rodziny zmarłego krzywdę, które to zadośćuczynienie ma złagodzić im cierpienia fizyczne i psychiczne po śmierci poszkodowanego,
 • odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego,
 • renty mającej na celu uzupełnienie dochodów członków najbliższej rodziny zmarłego, jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego.

3. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadków w gospodarstwie rolnym?

Ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym wynosi 3 lata i liczony jest od daty od której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej do jej naprawienia. Oznacza to, że np. w sytuacji w której poszkodowany dowie się o uszkodzeniu kręgosłupa dopiero po 2 latach od daty wypadku, to termin przedawnienia liczony będzie od dnia w którym się dowiedział a nie od dnia wypadku. Jednakże jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa to wspomniany termin wynosi lat 20 i rozpoczyna się od dnia popełnienia przestępstwa. Najczęściej występującym  przykładem takiej sytuacji w przypadku wypadków w gospodarstwie rolnym są zdarzenia w wyniku których poszkodowany doznał rozstroju zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni. Przedstawione tu informacje mają charakter skrótowy, zachęcamy do lektury artykułu dotyczącego przedawnienia roszczeń napisanego przez pracującego dla nas prawnika do prasy fachowej

4. Jeżeli dostałem już odszkodowanie ale było ona za niskie to czy mogę dochodzić dodatkowego odszkodowania ?

Istnieje taka możliwość chociaż w każdym przypadku sprawa potrzebuje indywidualnej oceny pod tym kontem. W swoim dorobku możemy pochwalić się sprawami w których podważaliśmy przed sądem zawartą przez poszkodowanego ugodę i doprowadziliśmy do wypłaty kolejnego wielokrotnie wyższego odszkodowania na podstawie wyroku sądu.

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami.